Πολιτική Απορρήτου – Όροι Χρήσης

Κεντρική » Πολιτική Απορρήτου – Όροι Χρήσης

Επίσκεψη στο δικτυακό τόπο https://www.bonisel.gr αποτελεί για τους επισκέπτες ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων:

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Οι ακόλουθοι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης διέπουν την χρήση των ιστοσελίδων του δικτυακού τόπου των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΜΠΟΝΙΣΕΛ και του υλικού που είναι προσβάσιμο από αυτόν το δικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης προσεκτικά πριν επισκεφθείτε οποιοδήποτε σημείο αυτού του δικτυακού τόπου ενώ σε περίπτωση διαφωνίας μην κάνετε χρήση τους. Οι παρεχόμενες πληροφορίες μέσα από αυτό τον δικτυακό τόπο είναι μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν συνιστούν νόμιμη αντιπροσώπευση.

Χρήστες κάτω των 18 ετών

Για χρήστες κάτω των 18 ετών θεωρείται δεδομένη η εκ των προτέρων εξασφάλιση της συγκατάθεσης των γονέων και κηδεμόνων.

Περιορισμός Ευθύνης

Παρά το ότι οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΟΝΙΣΕΛ καταβάλει κάθε προσπάθεια να διασφαλίσει ότι μόνο ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες παρουσιάζονται σε αυτό το δικτυακό τόπο, οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΟΝΙΣΕΛ δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη και δεν δεσμεύονται σε ότι αφορά την ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας παρουσιάζεται εδώ. Ως εκ τούτου, όλο το υλικό και οι πληροφορίες παρατίθενται “Ως έχουν”, και οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΟΝΙΣΕΛ δηλώνουν ότι δεν εγγυώνται ρητά η σιωπηρά εμπορικότητα, καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, η τη μη παράβαση πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτό το υλικό. Σε καμία περίπτωση οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΟΝΙΣΕΛ δεν είναι υπεύθυνες για οποιαδήποτε Ζημία, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά άμεσων, έμμεσων, θετικών η αποθετικών ζημιών που περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ζημίες που προέρχονται από τη χρήση των πληροφοριών, η από εμπιστοσύνη που βασίστηκε σε πληροφορίες που παρουσιάζονται εδώ, ή από διαφυγόντα κέρδη ή έσοδα.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το δικτυακό τόπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά όλων των σχεδίων, κειμένων, γραφικών, άρθρων, δελτίων τύπου και άλλων πληροφοριών, προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2121/1993), κοινοτικού και διεθνούς δικαίου και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και είναι ιδιοκτησία των ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΟΝΙΣΕΛ ή χρησιμοποιούνται με την άδεια του φορέα των πνευματικών δικαιωμάτων. Οι πληροφορίες αυτές δεν μπορούν, παρά μόνο με γραπτή άδεια, να αντιγραφούν, αναπαραχθούν, μεταδοθούν, παρουσιαστούν, παιχτούν, διανεμηθούν, ενοικιαστούν, παραχωρηθούν ως δικαιώματα, τροποποιηθούν, αποθηκευθούν για μελλοντική χρήση ή να χρησιμοποιηθούν τμηματικά ή στο σύνολό τους καθ’ οιονδήποτε τρόπο, χωρίς να προηγηθεί η γραπτή συγκατάθεση των ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΟΝΙΣΕΛ και σε έκταση που ορίζεται από την Ελληνική νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα εμπορικά σήματα, λογότυπο, φωτογραφίες και υπηρεσιακά σήματα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το δικτυακό τόπο είναι ιδιοκτησία της ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΟΝΙΣΕΛ και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς άδεια της ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΟΝΙΣΕΛ και μόνο κατόπιν προσήκουσας αναφοράς στην εταιρία. Η μη ενάσκηση από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΟΝΙΣΕΛ των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά.

Εμπιστευτικές Πληροφορίες

Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΟΝΙΣΕΛ δεν ενθαρρύνει την αποστολή ή τη δημοσίευση από εσάς στο δικτυακό τόπο της ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΟΝΙΣΕΛ οποιασδήποτε πληροφορίας θεωρείτε ότι είναι εμπιστευτικές ή αποκλειστικά ιδιωτικές. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι εάν εσείς στείλετε ή δημοσιεύσετε τέτοιες πληροφορίες ή υλικό, οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΟΝΙΣΕΛ θα θεωρήσει ότι δεν είναι εμπιστευτικά. Με το να στείλετε ή να δημοσιεύσετε οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό, χορηγείτε στις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΟΝΙΣΕΛ την ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη άδεια να χρησιμοποιήσει, αναπαράγει, παρουσιάσει, παίξει, τροποποιήσει, αναμεταδώσει και να διανείμει αυτό το υλικό ή τις πληροφορίες, και εσείς συγκατατίθεστε ότι οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΟΝΙΣΕΛ είναι ελεύθερη να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε ιδέα, θεωρία, τεχνογνωσία ή τεχνική εσείς στείλατε ή δημοσιεύσατε για οποιοδήποτε λόγο.

Προστασία Δεδομένων

Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΟΝΙΣΕΛ αναγνωρίζει και σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών αυτού του δικτυακού τόπου. Όταν επιλέξετε να μας στείλετε πληροφορίες για το άτομό σας, οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΟΝΙΣΕΛ θα ενεργήσει με υπεύθυνο τρόπο. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΟΝΙΣΕΛ μπορούν να αποθηκεύσουν και να αποκαλύψουν προσωπικά δεδομένα, όπως προβλέπεται ή επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων αποκαλύψεων που είναι απαραίτητες ή συνιστώνται για να (α) προστατεύσει τα δικαιώματα, την ασφάλεια ή την ιδιοκτησία της ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΟΝΙΣΕΛ ή τρίτων και (β) για να συμμορφωθεί με νόμους ή ρυθμιστικές διατάξεις. Εντούτοις, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας, οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΟΝΙΣΕΛ δεν θα ανταλλάξουν, πωλήσουν ή ενοικιάσουν τις πληροφορίες για το πρόσωπό σας, αλλά μπορεί να συλλέξει και/ή να προμηθεύσει συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με το δικτυακό της τόπο και τους χρήστες του σε τρίτους.

Δηλώσεις Προβλέψεων

Αυτός ο δικτυακός τόπος μπορεί να περιέχει δηλώσεις για γεγονότα που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν μελλοντικά. Τα πραγματικά αποτελέσματα και οι επιδόσεις μπορεί να διαφέρουν.

Παραπομπές προς άλλα sites

Για λόγους ευκολίας, αυτός ο δικτυακός τόπος περιέχει παραπομπές μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banner σε άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι δεν ελέγχονται, συνδέονται ή σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΟΝΙΣΕΛ. Η χρήση τέτοιων ιστοσελίδων γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών δίχως τον έλεγχο των περιεχομένων τους και θα γίνεται με αποκλειστικό κίνδυνο του Χρήστη. Συνεπώς, οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΟΝΙΣΕΛ δε δεσμεύονται ή και δε φέρουν ευθύνη καθ’ οιονδήποτε τρόπο σχετικά με τους όρους χρήσης ή την πολιτική προστασίας δεδομένων αυτών των τόπων, ούτε οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΟΝΙΣΕΛ ελέγχουν ή εγγυώνται την ακρίβεια, ακεραιότητα, τη διαθεσιμότητά τους ή την ποιότητα των πληροφοριών, δεδομένων, κειμένων, λογισμικού, μουσικής, ήχων, φωτογραφιών, γραφικών, εικονοσκοπήσεων, μηνυμάτων, ή άλλου υλικού που παρέχεται σε αυτούς. Συμμετοχή ή αποκλεισμός αυτών των παραπομπών σε δικτυακούς τόπους, δεν σημαίνει αποδοχή οποιαδήποτε μορφής εκ μέρους της ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΟΝΙΣΕΛ του σχετικού δικτυακού τόπου, του παροχέα του δικτυακού τόπου, ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό και κάθε διαφορά υπάγεται στα αρμόδια Ελληνικά δικαστήρια. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΟΝΙΣΕΛ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις οποιαδήποτε στιγμή. Οι τροποποιήσεις θα δημοσιεύονται σε αυτή την σελίδα ” Όροι Χρήσης” και οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την περιοδική ενημέρωση τους για το περιεχόμενο της σελίδας, έτσι ώστε να διασφαλίσουν την συμμόρφωση με όσα προβλέπονται για τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια των Αθηνών.