Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική

Στο βιβλίο αυτό, περιλαμβά­νονται οι απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και αναπτύσσονται τα εργαστηριακά στάδια κατασκευής ακίνητων οδοντοπροσθετικών εργασιών, σύμφωνα με τις επικρατέστερες επιστημονικές απόψεις και τη σύγχρονη τε­χνολογία.

Κωδικός: 0048 Συγγραφέας/είς: Ευγενία Χ. Δημητροπούλου

Περιγραφή

Μετά την αναφορά στα είδη · των ακίνητων οδοντικών προσθέσεων, τις ενδείξεις και τις εφαρμογές τους, αναπτύσσονται οι μέθοδοι κατασκευής εκμαγείων, στάδιο ιδιαίτερης σημασίας για την όλη εξέλιξη της εργασίας. Συγκεκριμένη αναφορά γίνεται επίσης στα, κράματα που χρησιμοποιούνται στην κατα­σκευή χυτών, οδοντικών προσθέσεων.
Στα επόμενα κεφάλαια, αναφέρονται και ανα­λύονται διεξοδικά τα εργαστηριακά στάδια κατασκευής χυτών, μεταλλικών οδοντοπρο­σθετικών εργασιών, μια και η κατασκευή τους έχει ευρύτατη καθημερινή εφαρμογή.
Η σχεδίαση γεφυρών, τα μέρη, τα είδη καθώς και τα στάδια κατασκευής τους, περιλαμβάνο­νται σε χωριστό κεφάλαιο.
Σε άλλο κεφάλαιο επίσης, περιγράφεται η δια­δικασία της συγκόλλησης των χυτών.
Τη δική τους ενότητα έχουν οι σύνθετες ρη­τίνες και οι τεχνικές εφαρμογής τους στην κάλυψη του μετ:αλλικού σκελετού στεφανών και γεφυρών αλλά και οι οδοντικές προσθέ­σεις χωρίς μεταλλικό σκελετό, οι οποίες, λόγω του βελτιωμένου αισθητικού αποτελέσματος, αποτελούν σημαντικό μέρος της οδοντικής προσθετικής.
Οι μεταλλοκεραμικές προσθέσεις, αντικεί­μενο ιδιαίτερης σημασίας για την οδοντική προσθετική, δεν περιλαμβάνονται στο βιβλίο αυτό επειδή, λόγω της ευρύτητας του πεδίου, αποτελούν αντικείμενο ξεχωριστού πονήμα­τος.

Ξεφυλλίστε τα περιεχόμενα και τις πρώτες σελίδες του βιβλίου
Η εργαστηριακή διαδικασία στην Ακίνητη Προσθετική

Επιπλέον Πληροφορίες

Pages:

248

Βιβλιοδεσία:

Χαρτόδετο

ISBN

960-630-404-3